English Scales
Deutsche Skalen
Other Languages

Berlin Social Support Scales

Ralf  Schwarzer, Ute  Schulz, & Olivera  Stula, 2003

BERLINSKE SKALE SOCIJALNE PODRŠKE

I. PERCIPIRANA DOSTUPNA PODRŠKA


(emocionalna)

 1.  Ima  ljudi  koji me  zaista  vole.
 2. Kada  mi  je  teško, drugi mi  pokazuju  da me  vole.
 3. Kada  sam  tužan, ima  ljudi  koji uspeju da me razvesele.
 4. Kada  mi  treba  uteha  i podrška, neko je  tu  za mene.

(instrumentalna)

 1. Postoje ljudi na  koje  se  uvek  mogu  osloniti .
 2. Kada  imam  briga, na¥e  se  neko  da  mi  pomogne .
 3. Ima  ljudi  koji  mi  nude  pomo¥, kada  mi  je  potrebna.
 4. Kada  mi je svega preko  glave, postoji neko ko mi pomogne.

II. POTREBA ZA PODRŠKOM

 1. Kada  do¥ivim neuspeh,  treba mi  neko  ko ¥e  mi  pomo¥i da se oporavim.
 2. Va¥no mi je  da  uvek  postoji neko  ko  ¥e  da me  sasluša .
 3. Pre nego  što donesem  važne  odluke, neophodno mi je mišljenje  drugih.
 4. Najbolje se snalazim bez i¥ije pomo¥i.  (-)

III       TRAŽENJE PODRŠKE

 1. Kad  postane  kriti¥no , rado  slušam  savete  drugih.
 2. Kada  sam neraspolo¥en, vi¥am se sa osobama koje me razvesele.
 3. Kada  sam  zabrinut, razgovaram sa nekim.
 4. Kada  ne  znam  šta  dalje, pitam  druge šta  bi  oni  uradili na  mom  mestu .
 5. Kada  mi treba  pomo¥, zamolim  druge  da mi pomognu.

III. PRUŽENA PODRŠKA (PROVAJDER )

Sada  mislite na  pacijenta. Kako  ste  se  poslednje  nedelje  ponašali  prema  njemu ?

 1. Pokazao sam mu da  ga  volim  i  prihvatam . ( E)
 2. Bio  sam tu kada  sam  mu  bio  potreban . ( IN)
 3. Tešio sam ga kada  mu  je  bilo  teško . ( E)
 4. Ostavio sam ga  samog . (-) ( E )
 5. Imao sam malo  razumevanja  za njega .(-) ( E)
 6. Imao sam nešto  da  mu  zamerim .(-) (E)
 7. Mnogo sam u¥inio  za njega  ( IN)
 8. Pomogao sam mu  da  se  ose¥a  vrednim  i  va¥nim .(E)
 9. Izrazio sam brigu  za  njegovo  stanje. (E)
 10. Stvorio sam mu  ose¥aj da  se  mo¥e  osloniti  na  mene .(E)
 11. Pomogao sam mu  da  iz svoje  situacije   izvu¥e  nešto  pozitivno.(IF)
 12. Predlo¥io sam mu  neku aktivnost  koja  ¥e  malo  da  mu skrene pa¥nju.(IF)
 13. Ulio sam mu  hrabrost da  se ne  preda .  ( IF)
 14. Pobrinuo sam se za njegove  probleme koje nije mogao  da  reši sam.(IN)

E =  emocionalna  podrška
IN = instrumentalna  podrška
IF=  informaciona  podrška

IV. PRUŽENA PODRŠKA( PRIMALAC)

Sada  mislite  na  Vama  najbližu osobu kao na primer: (bra¥nog ) partnera /ku , dete, prijatelja /cu  itd. Kako  se  ona  poslednje nedelje  ponašala  prema  Vama ?

 1. Ta  osoba  mi je  pokazala  da  me  voli i  prihvata . ( E)
 2. Ta  osoba  je  bila  tu,  kada  mi je  bila  potrebna.(IN)
 3. Ta  osoba  me  je  tešila, kada  mi je  bilo  teško.(E)
 4. Ta  osoba  me je  ostavila  samu. (-) (E)
 5. Ta  osoba  je  imala  malo  razumevanja za mene.(-) (E)
 6. Ta  osoba  je  imala  nešto  da mi  zameri .(-) (E)
 7. Ta  osoba   je  mnogo  toga  u¥inila  za  mene .(IN)
 8. Ta  osoba  mi je  ulila  ose¥aj  da  sam  vredan  i  va¥an.
 9. Ta  osoba je  izrazila  brigu  za moje  stanje .(E)
 10. Ta  osoba  mi je  ulila  ose¥aj da  se  mogu  osloniti  na  nju.(E)
 11. Ta  osoba  mi je  pomogla da  iz  moje  situacije  izvu¥em  nešto pozitivno(IF)
 12. Ta  osoba  mi je  predlo¥ila  aktivnost  koja  bi mi  mogla  odvu¥i  pa¥nju.(IF)
 13. Ta  osoba  mi je  ulila  hrabrost  da  se  ne  predam .(IF)
 14. Ta  osoba  se  pobrinula  za  moje  probleme koje nisam  mogao da rešim sam.(IN)
 15. Sa  ponašanjem te osobe  sam  u  potpunosti  zadovoljan .(SAT)

E =  emocionalna  podrška
IN = instrumentalna  podrška
IF=  informaciona  podrška
SAT= zadovoljstvo  podrškom

V. SKALA ZAŠTITNOG PONAŠANJA  - OSOBA-IZVOR  

PODRŠKE  / PRIMALAC PODRŠKE

 1. Loše  vesti sam držao  podalje  od  pacijenta .
 2. Izbegavao sam  sve  što  ga  je  moglo  uznemiriti.
 3. Pokazao sam ja¥inu u njegovom prisustvu.
 4. Nisam  dozvolio  da  se na  meni  primeti da sam neraspoložen.
 5. Izbegavao sam svaku  kritiku .
 6. Pravio sam se da sam veoma  jak, iako sam  se  ose¥ao  sasvim  druga¥ije.


Primedba: stavke  ozna¥ene sa  (-) moraju  se  obrnuti.
Skorovanje  odgovora  je  ¥etvorostepeno : (1)uopšte ne, (2) uglavnom ne, (3) uglavnom da , (4) da, u potpunosti
This test may only be used by scientists or for private purpose.